Handboek farmaceutisch praktijkonderzoek

Publiceren en afronden

Wanneer bij het onderzoek gebruik is gemaakt van UPPER-faciliteiten dient bij mondeling of schriftelijk presenteren van de resultaten de volgende verwijzing in de methode opgenomen te worden:

Nederlands:  “Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Institutional Review Board van de afdeling Pharmacoepidemiology & Clinical Pharmacology, Universiteit Utrecht en met behulp van apotheken uit het netwerk van UPPER – onderzoek en onderwijs in de farmaceutische praktijk.”

Engels: “This study was conducted in compliance with the requirements of the Institutional Review Board of the division Pharmacoepidemiology & Clinical Pharmacology, Utrecht University and with the help of pharmacists belonging to the Utrecht Pharmacy Practice network for Education and Research (UPPER).”

Van onderzoekers wordt verwacht dat zij bijdragen aan kennisvalorisatie door de resultaten van praktijkonderzoek met UPPER-faciliteiten naar het veld (apothekers) te verspreiden.

Dit kan gebeuren door publicatie in vaktijdschriften, zoals bijvoorbeeld het Pharmaceutisch Weekblad, of de UPPER digitale nieuwsbrief.

Daarnaast kunnen presentaties voor apothekers gegeven worden, bijvoorbeeld op het PRISMA-symposium (PRISMA = Praktijk Research In Samenwerking Met Apothekers).

Na afronding van het project – maar ook tijdens het uitvoeren van het onderzoek – is het verplicht om alle onderzoeksgegevens (protocollen, brieven, vragenlijsten, transcripten, datasets) gestructureerd te bewaren, zowel (scans van) de fysieke (papieren) gegevens als de digitale gegevens. Getranscribeerde audio- of video-opnames kunnen na afronding van het onderzoek vernietigd worden.Wanneer persoonsgegevens bewaard worden, bijvoorbeeld in het Informed Consent, dan worden deze gegevens veilig en gescheiden van datafiles bewaard. Probeer een vaste structuur aan te houden.
In het geval van onduidelijkheden, of bij een audit, kan informatie dan nagezocht worden.

Onderzoeksgegevens moeten na afronding van het project tenminste 10 jaar bewaard worden. De onderzoekers dragen er zorg voor dat het project gearchiveerd worden en dat alle hierboven genoemde gegevens op de juiste wijze gecodeerd (versleuteld of beveiligd) opgeborgen worden (in overleg met Data Management).

Zorg er na afloop van het onderzoek voor dat wanneer er op verschillende externe locaties gegevens verzameld zijn, alle gegevens op een centrale plaats (in de meeste gevallen de Universiteit Utrecht en in sommige gevallen een andere externe partij) bewaard worden.