Handboek farmaceutisch praktijkonderzoek

Kwalitatieve data-analyse

Kwalitatieve data-analyse is een inhoudsanalyse waarbij de verzamelde gegevens in categorieën worden gecodeerd. Hiervoor worden de uitspraken van geïnterviewden gegroepeerd onder een code en vervolgens wordt de gecodeerde data geclusterd in thema’s. Globaal gezien bestaat kwalitatieve data-analyse uit de volgende fasen:

  1. Gegevensvermindering (data reductie): de interview-uitwerkingen worden teruggebracht naar samenvattingen.
  2. Inventarisatie gegevens: evalueren van gebruikte termen, welke waarde kennen de onderzoekseenheden toe?
  3. Gegevens verwerken: tekst fragmenten coderen, termen groeperen, hiërarchie aanbrengen.
  4. Zoeken naar verbanden.
  5. Gegevensweergave: opstellen model, weergave in tabellen of andere grafische presentaties.
  6. Conclusies trekken en verificatie: breng de gevonden relaties onder in een model en beantwoord de onderzoeksvraag.

Kwalitatief onderzoek levert in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek meestal teksten op en geen cijfers. De analyse kan handmatig uitgevoerd worden of met behulp van softwareprogramma’s zoals NVivo.