Handboek farmaceutisch praktijkonderzoek

Schrijven onderzoeksprotocol

Een praktijkonderzoek bij UPPER, of waarbij UPPER gevraagd wordt te faciliteren, wordt vooraf beoordeeld door de Institutional Review Board (IRB) van het departement Farmaceutische Wetenschappen. Daarvoor wordt een onderzoeksprotocol ingediend (zie ook IRB-beoordeling_onderzoeksprotocol). Studenten die een onderzoeksproject gaan doen, stemmen dit vooraf af met hun begeleider.

Het onderzoeksprotocol bevat de volgende elementen:

 • Naam van de onderzoekers (uitvoerder en wetenschappelijke begeleider)
 • Titel van het onderzoek
 • Achtergrond van het onderzoek
  Toelichting van al bekende gegevens uit eerder onderzoek/literatuur, lacunes in de kennis die het voorgestelde project onderzoekt en het belang voor de openbare of ziekenhuisfarmacie
 • Doel van het onderzoek (projectdoel/onderzoeksvragen)

 • Kwalitatief of kwantitatief onderzoek
 • Studiepopulatie
  • Aantal apotheken en aantal patiënten per apotheek, indien mogelijk verantwoord met een powerberekening en (farmaco-)epidemiologische gegevens die ondersteunen dat het aantal te includeren patiënten per apotheek noodzakelijk en haalbaar is.
  • Selectiemethode
  • In- en exclusiecriteria
 • Aanpak dataverzameling
 • Welke meetinstrumenten (vragenlijsten, registratieformulieren, turfformulieren) worden gebruikt
 • Voorstel voor het verwerken en analyseren van de data

Zie ook de pagina’s over onderzoeksmethoden

 • (Globale) tijdsplanning van de onderzoekswerkzaamheden
 • Tijdbelasting voor de deelnemende apothekers en patiënten
 • Wijze en tijdstippen van terugmelding van resultaten aan de deelnemende apothekers
  NB: Onderzoekers kunnen hiervoor een stukje aanleveren voor de UPPER digitale nieuwsbrief.

 • Eventuele belasting voor patiënten, apothekers en andere bij het onderzoek te betrekken personen (zoals artsen). Zowel qua tijd als inhoudelijk (bijv. belastende vragen)
 • Mogelijke risico’s voor patiënten die deelnemen aan het onderzoek
 • Wijze van bescherming van persoonsgegevens (AVG)
  Zie hiervoor ook de pagina privacy van deelnemers. Gebruik en verzameling van privacygevoelige gegevens moet in detail beschreven worden in het onderzoeksprotocol

 • Wat is het belang van dit onderzoek voor de openbare of ziekenhuisfarmacie? Hoe kunnen (ziekenhuis)apothekers met de toekomstige bevindingen mogelijk de geleverde zorg verbeteren?

 • Welke UPPER-faciliteiten zijn nodig voor het onderzoek?
  Bijvoorbeeld bij werving van apotheken

 • Wijze van communicatie met het veld (en terugkoppeling), via UPPER en/of een vakpublicatie (Pharmaceutisch Weekblad)
 • Wetenschappelijke publicaties, abstracts congressen, (maatschappelijke) rapportages

 • De referenties voor de onderbouwing van het onderzoek.